ساعات کار مسجد

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9.00 تا 15.00

ساعات کار مسجد:

مسجد هر روز از صبح تا بعد از نماز عصر و قبل از نماز مغرب تا بعد از نماز عشا؛ در تمامی ساعات نماز باز می باشد. برای اطمینان از باز بودن مسجد، به صفحه مربوط به اوقات شرعی دانمارک مراجعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *